Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a karolacreative.com honlapon elérhető Üzleten (webshop) keresztül, Klement Karola e.v. (a továbbiakban: Eladó) és az Üzleten (webshop) elérhető bármely terméket megrendelő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) között létrejövő adásvételi szerződések és kapcsolódó jogviszonyok feltételeit határozzák meg.

Az Üzleten grafikai munkákat, kreatív anyagokat lehet megvásárolni.

 1. A Szerződő Felek

A karolacreative.com honlap és az Üzlet üzemeltetője Klement Karola.
Elérhetőségei:
Telefonszám: + 36 30 820 5252
E-mail cím: info@karolacreative.com

A Vásárló: A jelen ÁSZF alkalmazásában Vásárló az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki korlátozás nélkül tehet jognyilatkozatot a jelen ÁSZF-fel érintett jogügyletek tekintetében és aki Megrendelést küld az Eladó irányába.

 1. Fogalmak

Termék: a Vásárló által a Megrendelésben megjelölt, az Eladó által leszállítandó termék(ek);
Megrendelés: a Vásárló jelen ÁSZF szerinti, ajánlati kötöttséget eredményező kifejezett és egyértelmű jognyilatkozata a kiválasztott termék(ek) megvásárlására vonatkozóan;
Szerződés: a Vásárló és az Eladó között létrejött, a Termék adásvételére vonatkozó szerződés;
Regisztráció nélküli vásárló: olyan Vásárló, aki Saját fiók létrehozása nélkül, az alábbi személyes adatai közlésével küld egyszeri Megrendelést az Eladónak:

 • vezetéknév és keresztnév/egyéb jogalany neve
 • e-mail cím
 • számlázási adatok: irányítószám, megye, város, utca, házszám
 • szállítási adatok: név, irányítószám, megye, város, utca, házszám (amennyiben a Vásárló a számlázási címtől eltérő adatként jelöli meg)

Üzlet: a karolacreative.com honlapon elérhető Üzlet.

 1. A Szerződés létrejötte

Az Eladó és a Vásárló által az alábbiak szerint megkötendő szerződés elektronikus, azaz nem minősül írásbeli szerződésnek, melyre tekintettel az Eladó azt nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető papír alapon.
Az Eladó és a Vásárló között a szerződés magyar nyelven jöhet létre.
A Webshopon a termékek árai magyar forintban (HUF) vannak feltüntetve és tartalmazzák az ÁFA-t. Az árakat az Eladó jogosult a Webshopon megváltoztatni, mely a Vásárló által már elküldött Megrendeléseket nem érinti. A járulékos költségeket (pl. szállítási díj) az Eladó külön tünteti fel a Termékleírás mellett vagy erre rendszeresített külön oldalon.

a) A Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése

A Vásárló az Üzletben elérhető kínálatból kiválasztja a Terméket, majd a „Kosárba” gomb megnyomásával azt a gyűjtőkosarába helyezi. A gyűjtőkosárba helyezés nem eredményez Vevő oldalán ajánlati kötöttséget.

A Vásárló a „Kosár” gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott termékeket, azokat szükség szerint módosíthatja vagy törölheti, majd az „Megrendelés elküldése” gomb megnyomását követően regisztráció nélküli vásárlóként köteles a Megrendeléshez szükséges adatlapot megfelelően kitölteni, a szállítási és fizetési módot kiválasztani, illetve a kitöltött adatok helyességét ellenőrizni.

A Vásárló köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni az Eladóval, a téves vagy hamis adatok közléséből eredő károkért Eladó nem felel. Amennyiben a Vásárló által közölt adatok valódisága tekintetében kétség merül fel, Eladó jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni és e célból Vásárlót megkeresni, illetve az adatok valótlanságának bebizonyulása esetén jogosult a Vásárlót az Üzletből kizárni, vagy annak használatát a Vásárló számára korlátozni.

A Vásárló az adatlap megfelelő és hiánytalan kitöltését követően a „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomásával Megrendelést küld az Eladónak, mely a Vásárlóra nézve ajánlati kötöttséget eredményez 48 óra időtartamra.

A Vásárló a Megrendelés elküldésével kifejezetten elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló a Megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal az általa kiválasztott fizetési mód szerinti fizetés teljesítésére az alábbiak szerint:

Banki átutalásos fizetés: a Vásárló a megrendelés teljes díját, ideértve a szállítási költséget is, köteles előre, a megrendelés visszaigazolásában szereplő adatok alapján átutalással megfizetni. Az Eladó csak a díj jóváírását követően köteles a megrendelt terméket postázni. Ha a megrendelés díja a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül nem érkezik meg az Eladóhoz, az Eladó jogosult törölni a megrendelést. 

b) A Megrendelés visszaigazolása

Az Eladó a Megrendelést annak Vásárló általi elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló felé e-mailben, feltüntetve benne a rendelésazonosító számot, valamint a megvásárolt Termékek adatait, illetve a Vásárló által kért szállítási módot.  Az Eladó által megküldött e-mail egyben a Megrendelés megérkezését is igazolja, illetve a visszaigazolással érintett Termékek vonatkozásában létrehozza a Szerződést az Eladó és a Vásárló között. A jelen pont szerinti e-mailben Eladó megküldi a Vásárlónak a jelen ÁSZF linkjét.

Amennyiben a Vásárló a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap az Eladótól visszaigazoló e-mailt, úgy Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és jogosulttá válik a már teljesített fizetések visszaigénylésére.

c) A Szerződés teljesítése

Eladó kiszállítást kizárólag Magyarország területén belül teljesít.
Eladó a Terméket a Megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 3 munkanapon belül adja postára.
Eladó a Terméket a Magyar Posta igénybevételével juttatja el a Vásárló címére vagy az írásban leegyeztetett átvételi helyszínre. Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a Vásárló adatait (név, szállítási cím,  e-mail cím), illetve a Termék kiszállításához szükséges, a csomagra vonatkozó további adatokat a kézbesítés érdekében a Magyar Posta részére átadja.
A Vásárló köteles biztosítani, hogy szállítási címként megjelölt helyen Vásárló vagy meghatalmazottja a Termék átvétele érdekében elérhető legyen. Sikertelen kézbesítésért Eladó felelősséget nem vállal.

d) Elállás, szavatosság, jótállás

Elállási jog

A Vásárlót, amennyiben fogyasztó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében indokolás nélküli elállási jog illeti meg az alábbiak szerint.

Elállási jogát a Vásárló a Termék kézbesítésétől, több Terméket érintő Megrendelés esetén az utolsó termék átadásától, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átadásától számított 14. nap végéig gyakorolhatja az összes vagy akár csak egyes Termékekre vonatkozóan azzal, hogy elállási jogával már a Termék kiszállítása előtt is élhet.

A Vásárló az elállási jogának gyakorlása esetén köteles az elállásra vonatkozó egyértelmű – az elállással érintett Megrendelését kellőképpen azonosító – írásbeli nyilatkozatot küldeni az Eladónak e-mailben a info@karolacreative.com címre. A Vásárló elállásra vonatkozó nyilatkozata határidőben megtettnek minősül, ha azt a 14 napos határidő letelte előtt megküldi.

A Vásárló – amennyiben a Terméket már kézbesítették a részére – köteles az elállással érintett terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az Eladó székhelyére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A visszaküldés költsége a Vásárlót terheli.

Az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült (pl. szállítási) költségeket is. Az Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, azonban a Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Kellékszavatosság

Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében:

 • a Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna
 • ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) is elállhat.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.

 1. Vegyes rendelkezések
  a) Panaszok kezelése

A Vásárló panasz esetén az Eladóhoz az alábbi elérhetőségeken tud panaszt benyújtani:
E-mail:          info@karolacreative.com
Telefon:    +36 30 820 5252

Az Eladó a Vásárló panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el.

Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult:

 • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást kezdeményezni (fogyasztovedelem.kormany.hu)
 • jogát bírósági úton érvényesíteni
 • az illetékes Békéltető Testület (www.bekeltetes.hu) eljárását kezdeményezni. Az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Az Eladó nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

b) Adatkezelés

Az Eladó a Vásárlók, illetve a Webshop látogatóinak személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

c) Irányadó jog és illetékes bíróság

A jelen ÁSZF alkalmazásában a magyar jog az irányadó.
A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita elintézésére a Felek alávetik magukat – járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének.
A Megrendelésekre a Megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa, mely változásokról kellő időben előre tájékoztatja az Üzlet látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit is.

A Karola Creative Üzletének honlapján található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek, különösen a termékekre, Eladóra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép a fenti weboldalon és annak aloldalain látható formában az Eladó szellemi tulajdonát képezik.

A Szerződéssel kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. november 20. napjától hatályos.